นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

โดย Delta Electronics (Thailand) PCL. - เผยแพร่เมื่อ ธันวาคม 21, 2564

เรียน พันธมิตรธุรกิจและมิตรสหายทุกท่าน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทุกรายด้วยมาตรฐานสูงสุด

เพื่อร่วมสนับสนุนความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือและแจ้งเตือนให้ท่านทราบถึงการงดส่งของขวัญรวมทั้งของกำนัลใดๆ ให้แก่บริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวพนักงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองอื่นๆ

บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำาหรับความเข้าใจของท่านต่อนโยบายเพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะคงไว้ซึ่งความร่วมมือในการปรับปรุงมาตรฐาน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างดีที่สุดสืบไป และขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้อำานวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำาลังจะมาถึงนี้โดยทั่วกัน

ขอบคุณครับ/ค่ะ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

Delta Electronics (Thailand) PCL.

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next